ჰარუსპიციის მხატვრული ინტერპრეტაცია ანტიკურ დრამაში

ავტორები

  • ნია კახიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი

საკვანძო სიტყვები:

ჰარუსპიცია, დივინაცია, ჰარუსპიცია ანტიკურ დრამაში

ანოტაცია

The paper "The Function of Haruspicy in Ancient Drama" analyzes a type of divination, an inspection of the viscera of the sacrificed animals, in ancient drama.

Divination played an important social and political role in antiquity, which resulted in a broad representation of the divinatory rituals in Graeco-Roman literature. This paper explores the questions such as: what was the author’s purpose for incorporating the ritual in his writing? Is it significant which character carried out the ritual? Is the ritual intended to be taken as a manifestation of the divine knowledge, or as a commentary on the current social and political events and as a prediction of what is to come?

Throughout this paper the assumptions are made also regarding the origins of the information about haruspicy with each author.

This paper aims to examine the works of the three Graeco-Roman tragedians: Aeschylus, Euripides, and Seneca. It analyzes the passages pertaining to haruspicy in the broader context of the text and differentiates between the information-containing references and the examples of artistic interpretation of Haruspicy. It is noteworthy that haruspicy as an artistic technique in ancient drama has not yet been systematically studied.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2023-06-08

როგორ უნდა ციტირება

კახიძე ნ. (2023). ჰარუსპიციის მხატვრული ინტერპრეტაცია ანტიკურ დრამაში. ლოგოსი, 9, 11–38. Retrieved from https://logos.tsu.ge/index.php/logos/article/view/7506