მეტყველების წრის ზმნის პირიანი და უპირო ფორმების (მიმღეობების) გადმოტანა ბიბლიის ქართულ ვერსიებში (მცირე წინასწარმეტყველთა წიგნების მიხედვით)

ავტორები

  • ლელა ციხელაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

DOI:

https://doi.org/10.48614/logos.8.2022.178-222

ანოტაცია

It is well known that the Septuagint Greek is characterized by the use of more than one (as a rule, two) verbs and verbals (participles) of saying[1] before the direct speech, which is a Semitism, for instance: Amos 7:14: καὶ ἀπεκρίθη Αμως καὶ εἶπεν πρὸς Αμασιαν LXX.  მიუგო ამოს და ჰრქუა ამასიას:  OJ. და მიუგო ამმოს და თქუა ამასიაჲს მიმართ: SB. Then answered Amos, and said to Amaziah KJV.  The aim of the given paper is to analyze the issue of translation of the verbs and participles of saying into Georgian. With this aim, I have compared the old Georgian translation (Bibles of Oshki (978-979) and Jerusalem (11th c.)) of all the twelve books of the Minor Prophets with the Georgian version of the Hellenophile period (Preserved in the Bibles of Gelati (12th -13th cc.), Saba (17th -18th cc.) and Bakar (1743)).

 Observation of the Georgian versions of the Bible has proved that the earlier translator takes more account of the nature of the Georgian language. Therefore, the old versions of the Bible occupy a somewhat intermediate position between the formal and dynamic translations, whereas the translator-revisor of the Hellenophile period tries hard to preserve formal-structural or semantic equivalence with the Greek language. The examples of usage of two forms of verbs of saying before the direct speech are sometimes found in the original Georgian hagiography (5th -11th cc.).

 

[1] ინგლისური ტერმინისთვის იხ.  Wallace 1966, 649; Blass and Debrunner 1961, 170, 204 და სხვ.

 

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-06-27

როგორ უნდა ციტირება

ციხელაშვილი ლ. (2022). მეტყველების წრის ზმნის პირიანი და უპირო ფორმების (მიმღეობების) გადმოტანა ბიბლიის ქართულ ვერსიებში (მცირე წინასწარმეტყველთა წიგნების მიხედვით). ლოგოსი, 8, 178–217. https://doi.org/10.48614/logos.8.2022.178-222