1.
ფოფხაძე გ. ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში. logos [Internet]. 2022 Jun. 27 [cited 2023 Feb. 6];8:76-104. Available from: https://logos.tsu.ge/index.php/logos/article/view/4188