[1]
ფოფხაძე გ., “ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში”, logos, vol. 8, pp. 76–104, Jun. 2022.