ფოფხაძე გ. (2022) “ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში”, ლოგოსი , 8, pp. 76–104. doi: 10.48614/logos.8.2022.76-104.