ფოფხაძე გვანცა. 2022. “ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში”. ლოგოსი 8 (June):76-104. https://doi.org/10.48614/logos.8.2022.76-104.