ფოფხაძე გ. (2022). ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში. ლოგოსი, 8, 76–104. https://doi.org/10.48614/logos.8.2022.76-104