(1)
ფოფხაძე გ. ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში. logos 2022, 8, 76-104.